محاسبه BMI

CALCULATE YOUR BMI

require
require
require
require

BMI شما......

BMIطبقه بندی
less than 18.5: Underweight
18.5 - 24.9:Normal weight
25 - 29.9:Overweight
30 - 34.9:Class I Obese
35 - 39.9:Class II Obese
40 upwards:Class III Obese

ب

محاسبه میزان چربی

BODY FAT CALCULATOR

require
require
require
require
require
 
 

چربی بدن شما ......

توضیح
خانم‌ها
مردان
Recommended:
20-25%
8-14%
Average :
22-25%
15-19%
چاق :
30+%
25+%

ب

محاسبه میزان پروتئین دریافتی

DAILY PROTEIN INTAKE

require
require
سن باید در محدوده 14 تا 80 باشد
require
require

شما باید مصرف کنید ...... پروتئین در روز

ز

محاسبه آب مورد نیاز

DAILY WATER INTAKE

require
require
require
require
 

You should drink ...... آب در روز

Shopping Cart